نقد ادبي

بازگشت به خانه

به سايت نقد ادبي خوش آمديد در اين صفحه شما با بزرگترين نقادان ادبي آشنا ميشويد مطالب اين صفحه از دو كتاب مشهور به نامهاي مقدمه اي بر نقد ادبي از ريچارد داتون و تاريخچه نقد ادبي توشته شده توسط ورنون هال و ترجمه شده توسط اساتيد آقاي هادي آقاجاني آقاي محمد فروزاني و آقاي فريد پروانه. در اين قسمت كمتر شعي شده از مطالب فارسي استفاده شود و بيشتر از ماخ انگليسي استفاده شده است

افلاطون

ارسطو

هوراس

لان جاي نس

قرون وسطي و رنسانس

سر فيليپ سيدني

جان درايدن

الكساندر پوپ

جوزف اديسون

شكوفايي ناول

ساموئل جانسون

ويليام وورد ورث

ماتيو آرنولد

نقد مدرن

هنري جيمز

تي اس اليوت

نقد جديد

جديدتر از جديد:سبك شناس و شاختارشناسي