چارپايي بر او كتابي چند

 

دو كس رنج بيهوده بردند و سعي بيفايده كردند: يكي آن كه اندوخت و نخورد، و ديگر آن كه آموخت و نكرد.

علم چندان كه بيشتر خواني                                                 چون عمل در تو نيست ناداني

نه محقق بود، نه دانشمند                                                      چارپايي بر او كتابي چند

آن تهي مغز را چه علم و خبر                                             كه بر او هيزم است يا دفتر

 

((گلستان ،سعدي))