حكايت

عاملي را شنيدم كه خانه رعيت خراب كردي، تا خزانه سلطان آبادان كند، بيخبر از قول حكما كه گفته اند:(( هر كه خداي تعالي را بيازارد تا دل خلقي را بدست آرد،‌ خداي تعالي همان خلق را بروي گمارد تا دمار از روزگارش بر آرد)).

 

آتش سوزان نكند با سپند                                                                 آنچه كند دود دل مستمند

 

گويند سرور جمله حيوانات، شير است و كمترين جانوران خر، و به اتفاق خردمندان، خر باربر به از شير مردم در.

 

((گلستان ، سعدي))