درشتي و نرمي

خشم بيش از حد گرفتن، وحشت آرد و لطف بي وقت، هيبت ببرد. نه چندان درشتي كن كه از تو سير گردند و نه چندان نرمي كه بر تو دلير شوند.

 

درشتي و نرمي به هم در ، به است                                                         چو رگزن كه جراح و مرهم نه است

 

((گلستان، سعدي))